Gửi bài viết tới BigCoin

ATC Coin ATC Coin

Các chuyên gia Bogcoin dự báo giá ATC Coin mới nhất

"Tôi có nên đầu tư vào ATC Coin không?" "Có nên mua ATCC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì ATCC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá ATC Coin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá ATCC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo ATCC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như ATC Coin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, ATCC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá ATC Coin tương đương với 0.0157 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0157 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.336 USD

ATC Coin (ATCC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
ATC Coin predictions for 2018February 2018Open: 0.43643Close: 0.460273Min: 0.373799Max: 0.466421Change: 5.18 % ▲
ATC Coin predictions for 2018March 2018Open: 0.428233Close: 0.439784Min: 0.365602Max: 0.458224Change: 2.63 % ▲
ATC Coin predictions for 2018April 2018Open: 0.363553Close: 0.438515Min: 0.355356Max: 0.450026Change: 17.09 % ▲
ATC Coin predictions for 2018May 2018Open: 0.435007Close: 0.401593Min: 0.347159Max: 0.441829Change: -8.32 %▼
ATC Coin predictions for 2018June 2018Open: 0.405781Close: 0.413143Min: 0.338961Max: 0.431583Change: 1.78 % ▲
ATC Coin predictions for 2018July 2018Open: 0.336912Close: 0.408367Min: 0.328715Max: 0.423386Change: 17.5 % ▲
ATC Coin predictions for 2018August 2018Open: 0.415189Close: 0.379141Min: 0.320518Max: 0.415189Change: -9.51 %▼
ATC Coin predictions for 2018September 2018Open: 0.3947Close: 0.310272Min: 0.310272Max: 0.404942Change: -27.21 %▼
ATC Coin predictions for 2018October 2018Open: 0.393431Close: 0.388548Min: 0.302075Max: 0.396745Change: -1.26 %▼
ATC Coin predictions for 2018November 2018Open: 0.356509Close: 0.3525Min: 0.293877Max: 0.386499Change: -1.14 %▼
ATC Coin predictions for 2018December 2018Open: 0.368059Close: 0.366791Min: 0.283631Max: 0.378302Change: -0.35 %▼
ATC Coin predictions for 2019January 2019Open: 0.363283Close: 0.329868Min: 0.275434Max: 0.370105Change: -10.13 %▼
ATC Coin predictions for 2019February 2019Open: 0.334057Close: 0.321671Min: 0.267237Max: 0.359858Change: -3.85 %▼
ATC Coin predictions for 2019March 2019Open: 0.32586Close: 0.25699Min: 0.25699Max: 0.351661Change: -26.8 %▼
ATC Coin predictions for 2019April 2019Open: 0.34015Close: 0.328445Min: 0.248793Max: 0.343464Change: -3.56 %▼
ATC Coin predictions for 2019May 2019Open: 0.335267Close: 0.299219Min: 0.240596Max: 0.335267Change: -12.05 %▼
ATC Coin predictions for 2019June 2019Open: 0.314778Close: 0.23035Min: 0.23035Max: 0.325021Change: -36.65 %▼
ATC Coin predictions for 2019July 2019Open: 0.313509Close: 0.308627Min: 0.222153Max: 0.316824Change: -1.58 %▼
ATC Coin predictions for 2019August 2019Open: 0.276587Close: 0.288137Min: 0.213956Max: 0.306577Change: 4.01 % ▲
ATC Coin predictions for 2019September 2019Open: 0.211906Close: 0.286869Min: 0.203709Max: 0.29838Change: 26.13 % ▲
ATC Coin predictions for 2019October 2019Open: 0.283361Close: 0.249946Min: 0.195512Max: 0.290183Change: -13.37 %▼
ATC Coin predictions for 2019November 2019Open: 0.254135Close: 0.261497Min: 0.187315Max: 0.279937Change: 2.82 % ▲
ATC Coin predictions for 2019December 2019Open: 0.185266Close: 0.25672Min: 0.177069Max: 0.27174Change: 27.83 % ▲
ATC Coin predictions for 2020January 2020Open: 0.263542Close: 0.227494Min: 0.168872Max: 0.263542Change: -15.85 %▼
ATC Coin predictions for 2020February 2020Open: 0.243053Close: 0.234856Min: 0.160675Max: 0.253296Change: -3.49 %▼
ATC Coin predictions for 2020March 2020Open: 0.158625Close: 0.23008Min: 0.150428Max: 0.245099Change: 31.06 % ▲
ATC Coin predictions for 2020April 2020Open: 0.236902Close: 0.196665Min: 0.142231Max: 0.236902Change: -20.46 %▼
ATC Coin predictions for 2020May 2020Open: 0.200854Close: 0.131985Min: 0.131985Max: 0.226656Change: -52.18 %▼
ATC Coin predictions for 2020June 2020Open: 0.215144Close: 0.203439Min: 0.123788Max: 0.218458Change: -5.75 %▼
ATC Coin predictions for 2020July 2020Open: 0.210261Close: 0.174213Min: 0.115591Max: 0.210261Change: -20.69 %▼
ATC Coin predictions for 2020August 2020Open: 0.189772Close: 0.188504Min: 0.105344Max: 0.200015Change: -0.67 %▼
ATC Coin predictions for 2020September 2020Open: 0.184996Close: 0.183621Min: 0.0971471Max: 0.191818Change: -0.75 %▼
ATC Coin predictions for 2020October 2020Open: 0.151581Close: 0.163132Min: 0.08895Max: 0.181571Change: 7.08 % ▲
ATC Coin predictions for 2020November 2020Open: 0.0869007Close: 0.161863Min: 0.0787036Max: 0.173374Change: 46.31 % ▲
ATC Coin predictions for 2020December 2020Open: 0.158355Close: 0.124941Min: 0.0705065Max: 0.165177Change: -26.74 %▼
ATC Coin predictions for 2021January 2021Open: 0.129129Close: 0.0602601Min: 0.0602601Max: 0.154931Change: -114.29 %▼
ATC Coin predictions for 2021February 2021Open: 0.14342Close: 0.052063Min: 0.052063Max: 0.146734Change: -175.47 %▼
ATC Coin predictions for 2021March 2021Open: 0.135223Close: 0.13034Min: 0.0438659Max: 0.138537Change: -3.75 %▼
ATC Coin predictions for 2021April 2021Open: 0.0983Close: 0.0942916Min: 0.0356688Max: 0.12829Change: -4.25 %▼
ATC Coin predictions for 2021May 2021Open: 0.10985Close: 0.108582Min: 0.0254225Max: 0.120093Change: -1.17 %▼
ATC Coin predictions for 2021June 2021Open: 0.105074Close: 0.103699Min: 0.0172254Max: 0.111896Change: -1.33 %▼
ATC Coin predictions for 2021July 2021Open: 0.0716595Close: 0.0832099Min: 0.00902828Max: 0.10165Change: 13.88 % ▲
ATC Coin predictions for 2021August 2021Open: 0.006979Close: 0.0784336Min: 0Max: 0.0934527Change: 91.1 % ▲
ATC Coin predictions for 2021September 2021Open: 0.0852556Close: 0.0450189Min: 0Max: 0.0852556Change: -89.38 %▼
ATC Coin predictions for 2021November 2021Open: 0.063498Close: 0.051793Min: 0Max: 0.0668121Change: -22.6 %▼
ATC Coin predictions for 2021December 2021Open: 0.058615Close: 0.022567Min: 0Max: 0.058615Change: -159.74 %▼
ATC Coin predictions for 2022January 2022Open: 0.0381259Close: 0.0368574Min: 0Max: 0.0483686Change: -3.44 %▼
ATC Coin predictions for 2022February 2022Open: 0.0333496Close: 0.0286603Min: 0Max: 0.0401715Change: -16.36 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ