Gửi bài viết tới BigCoin

CannabisCoin CannabisCoin

Dự báo về giá tiền của đồng CannabisCoin

CannabisCoin ( CANN ) là một đồng tiền điện tử mật mã ngang hàng dạng peer-to-peer cho phép thanh toán ngay lập tức bất kì ai trên thế giới. Nó dựa trên giao thức Bitcoin nhưng khác với Bitcoin vì nó có thể được khai thác hiệu quả với phần cứng loại tiêu dùng. 
"Tôi có nên đầu tư vào CannabisCoin không?" "Có nên mua CANN hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì CANN chính là 1 khoản đầu tư dài hạn chấp nhận được trong vòng 1 năm. Dự báo giá CannabisCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo CANN.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như CannabisCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, CANN có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá CannabisCoin tương đương với 0.257 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua CannabisCoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 388.803 CANN. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2022-12-31 là 0.375 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +45.67%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $145.67 trong năm 2022.
Giá hiện tại
0.257 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.278 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.375 USD

CannabisCoin (CANN) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
CannabisCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.1835128Close: 0.1961484Min: 0.1835128Max: 0.2233352Change: 6.92 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.1945467Close: 0.2059608Min: 0.1922039Max: 0.2209196Change: 5.93 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018April 2018Open: 0.203648Close: 0.2183963Min: 0.1960418Max: 0.2183963Change: 7.2 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.2051206Close: 0.2057527Min: 0.195713Max: 0.2177588Change: 0.33 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.2062928Close: 0.2105842Min: 0.2007869Max: 0.2201491Change: 2.18 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.2101925Close: 0.2054049Min: 0.2014194Max: 0.2256104Change: -2.5 %▼
CannabisCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.2058354Close: 0.2097492Min: 0.2058354Max: 0.2328184Change: 1.99 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018September 2018Open: 0.2117334Close: 0.2103964Min: 0.2083833Max: 0.2255883Change: -0.68 %▼
CannabisCoin predictions for 2018October 2018Open: 0.2225095Close: 0.2044911Min: 0.2044911Max: 0.2233834Change: -9.44 %▼
CannabisCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.2035447Close: 0.2191388Min: 0.2019198Max: 0.2308286Change: 7.59 % ▲
CannabisCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.2220358Close: 0.3178279Min: 0.2212178Max: 0.3178279Change: 31.48 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.3055269Close: 0.198474Min: 0.1976353Max: 0.3065859Change: -57.89 %▼
CannabisCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.2002391Close: 0.2131643Min: 0.2002391Max: 0.2413653Change: 6.48 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019March 2019Open: 0.2120281Close: 0.2219212Min: 0.2087981Max: 0.238265Change: 4.75 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.2333381Close: 0.2226456Min: 0.2128664Max: 0.2357472Change: -5.11 %▼
CannabisCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.2215998Close: 0.2228242Min: 0.2124637Max: 0.2337526Change: 0.59 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019June 2019Open: 0.2256772Close: 0.226062Min: 0.21742Max: 0.237194Change: 0.18 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019July 2019Open: 0.2394056Close: 0.2215145Min: 0.2183629Max: 0.2427742Change: -8.6 %▼
CannabisCoin predictions for 2019August 2019Open: 0.2222255Close: 0.2293472Min: 0.2222255Max: 0.2498532Change: 3.3 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019September 2019Open: 0.2275528Close: 0.2399135Min: 0.2252972Max: 0.2423631Change: 5.46 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019October 2019Open: 0.2267465Close: 0.2213223Min: 0.2213223Max: 0.2405285Change: -2.61 %▼
CannabisCoin predictions for 2019November 2019Open: 0.2208752Close: 0.2384932Min: 0.2187475Max: 0.2470224Change: 7.83 % ▲
CannabisCoin predictions for 2019December 2019Open: 0.2376354Close: 0.3217469Min: 0.2376354Max: 0.3332019Change: 27.29 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020January 2020Open: 0.3218149Close: 0.2153248Min: 0.2139114Max: 0.3281009Change: -52.78 %▼
CannabisCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.2192678Close: 0.2318017Min: 0.2192678Max: 0.2589165Change: 5.74 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020March 2020Open: 0.2293402Close: 0.2377563Min: 0.2256613Max: 0.2552968Change: 3.75 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020April 2020Open: 0.2360798Close: 0.2383828Min: 0.2299525Max: 0.2528652Change: 1.02 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.2380639Close: 0.2413023Min: 0.2294536Max: 0.2496548Change: 1.42 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020June 2020Open: 0.2540247Close: 0.243344Min: 0.2342742Max: 0.2552583Change: -4.65 %▼
CannabisCoin predictions for 2020July 2020Open: 0.2435664Close: 0.2391351Min: 0.2355677Max: 0.2596836Change: -1.96 %▼
CannabisCoin predictions for 2020August 2020Open: 0.2427275Close: 0.2571003Min: 0.2426669Max: 0.2673139Change: 5.9 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020September 2020Open: 0.2438407Close: 0.2431828Min: 0.2423744Max: 0.2596108Change: -0.29 %▼
CannabisCoin predictions for 2020October 2020Open: 0.2425551Close: 0.2404891Min: 0.238668Max: 0.2577071Change: -0.91 %▼
CannabisCoin predictions for 2020November 2020Open: 0.2386131Close: 0.2669579Min: 0.2357968Max: 0.2669579Change: 11.19 % ▲
CannabisCoin predictions for 2020December 2020Open: 0.2545684Close: 0.3383719Min: 0.254428Max: 0.3475929Change: 25.8 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021January 2021Open: 0.3387399Close: 0.2345696Min: 0.2305342Max: 0.3485709Change: -47.13 %▼
CannabisCoin predictions for 2021February 2021Open: 0.2487753Close: 0.2478363Min: 0.2380385Max: 0.2759359Change: -0.4 %▼
CannabisCoin predictions for 2021March 2021Open: 0.2590453Close: 0.2543693Min: 0.2428648Max: 0.2720019Change: -1.94 %▼
CannabisCoin predictions for 2021April 2021Open: 0.253009Close: 0.2556698Min: 0.2471834Max: 0.2697439Change: 1.1 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021May 2021Open: 0.257662Close: 0.2706399Min: 0.2466621Max: 0.2706399Change: 5.05 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021June 2021Open: 0.2581261Close: 0.2594753Min: 0.2513457Max: 0.2710579Change: 0.55 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021July 2021Open: 0.2600268Close: 0.258332Min: 0.2528479Max: 0.2763429Change: -0.69 %▼
CannabisCoin predictions for 2021August 2021Open: 0.2581452Close: 0.2613844Min: 0.2581452Max: 0.2845259Change: 1.31 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021September 2021Open: 0.2602929Close: 0.2599333Min: 0.2595924Max: 0.2767509Change: -0.15 %▼
CannabisCoin predictions for 2021October 2021Open: 0.2598068Close: 0.2563556Min: 0.2563556Max: 0.2747519Change: -1.42 %▼
CannabisCoin predictions for 2021November 2021Open: 0.2681849Close: 0.2710109Min: 0.2530139Max: 0.2834209Change: 1.1 % ▲
CannabisCoin predictions for 2021December 2021Open: 0.2708099Close: 0.3553969Min: 0.2708099Max: 0.3611019Change: 24.75 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022January 2022Open: 0.3582219Close: 0.2636173Min: 0.2477046Max: 0.3679369Change: -37.83 %▼
CannabisCoin predictions for 2022February 2022Open: 0.2524594Close: 0.2776039Min: 0.2524594Max: 0.2923919Change: 9.52 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022March 2022Open: 0.2634933Close: 0.2712919Min: 0.2602225Max: 0.2883829Change: 3.03 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022April 2022Open: 0.2704499Close: 0.2752279Min: 0.2645859Max: 0.2863889Change: 1.83 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022May 2022Open: 0.2735019Close: 0.2746989Min: 0.2639365Max: 0.2870499Change: 0.46 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022June 2022Open: 0.2744149Close: 0.2759149Min: 0.2685669Max: 0.2876389Change: 0.57 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022July 2022Open: 0.2769949Close: 0.2737859Min: 0.2699779Max: 0.2928169Change: -1.23 %▼
CannabisCoin predictions for 2022August 2022Open: 0.2872909Close: 0.2778719Min: 0.2756349Max: 0.3014679Change: -3.56 %▼
CannabisCoin predictions for 2022September 2022Open: 0.2770639Close: 0.2771979Min: 0.2767809Max: 0.2937739Change: 0.05 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022October 2022Open: 0.2793409Close: 0.2859459Min: 0.2741739Max: 0.2916769Change: 2.42 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022November 2022Open: 0.2724909Close: 0.2872609Min: 0.2703099Max: 0.2998589Change: 5.4 % ▲
CannabisCoin predictions for 2022December 2022Open: 0.2873669Close: 0.3746589Min: 0.2873669Max: 0.3746589Change: 24.17 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain