Gửi bài viết tới BigCoin

Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Đăng bởi: admin  - 10/12/2020 - 94 lượt xem
Chia sẻ
 

Môi trường th nghim Huobi Ecochain Heco s chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Môi trường th nghim Heco ca Huobi Ecochain đã chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Là sn phm đu tiên được ra mt trên Nn tng m ca Huobi, Heco có các đc đim v thông lượng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh, mang đến cho người dùng tri nghim trc tuyến hiu qu và chi phí thp.

1. Đnh v ca Heco

Huobi ECO Chain (Heco) là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lượng. Đây cũng là sn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt. Nó h tr các giao dch hiu sut cao và nhn ra tính tương thích ca các hp đng thông minh. Tài sn k thut s gc ca Huobi Eco-Chain Heco là HT, s dng cơ chế đng thun HPOS. Trong tương lai, Heco s ci thin hiu qu ca Ethereum thông qua Layer2, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

Nn tng m Huobi là mt nn tng cơ s h tng thng nht da trên tài nguyên k thut, tài nguyên lưu lượng truy cp và tài nguyên sinh thái ca Tp đoàn Huobi, được m dn cho ngành công nghip blockchain. C hai s b sung cho nhau và cung cp các con đường đi mi đa dng hơn và các dch v cơ bn cho các nhà phát trin toàn cu.

2. Đc đim ca Heco

Chui sinh thái Huobi Heco liên kết hiu qu người dùng, tài sn và các ng dng phi tp trung, cho phép người dùng và nhà phát trin tn hưởng tri nghim trên chui hiu qu và chi phí thp. Đi vi các nhà phát trin, Huobi Eco-Chain Heco có các tính năng sau:

1. Mt mng m và phi tp trung đ duy trì an ninh ca mng và tài sn;

2. H tr kh năng lp trình ca EVM, kh năng tương thích ca các hp đng thông minh và gim chi phí phát trin và bo trì;

3. Meta-giao dch , min gim phí, gim chi phí ca nhà phát trin và người dùng trên chui;

4. Cơ chế đng thun HPOS, to khi trong 3 giây, đy nhanh s đng thun;

5. Chuyn giao tài sn xuyên chui đ ti ưu hóa tri nghim tài sn xuyên chui.

https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3428777433,3427964028&fm=15&gp=0.jpg

Huobi Public chain & Huobi Ecochain

Huobi Public Chain là mt chui công cng hiu sut cao do Huobi và Nervos Foundation cùng phát trin.

Nó đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord và nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính.

Xây dng cơ s h tng tài chính toàn cu da trên blockchain, da trên vic thiết lp môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui và h tr phát trin vàphát trin ca bên th ba da trên giao thc chui công khai ca Huobi. Vn hành chui con đ thúc đy s thnh vưng ca h sinh thái DeFi.

Huobi ECO Chain HecoHuobi Eco-Chain là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lưng. Đây làsn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt, có thông lưng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh. Tài sn k thut s gc ca Heco là HT, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, đng thi b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

https://ss1.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=891623546,1623678893&fm=15&gp=0.jpg

1. Các nhóm phát trin khác nhau:

Huobi public chain đưc phát trin bi Huobi và Nervos Foundation;

Heco là mt phn ca Nn tng m Huobi và là sn phm đu tiên đưc ra mt bi nn tng m. Nn tng m ca Huobi cgng tr thành nn tng bo v h sinh thái blockchain. Đây là mt nn tng tích hp cho các gii pháp blockchain. Nó cung cp cho các nhà phát trin nhiu gii pháp đ giúp vic xây dng các ng dng phi tp trung hiu qu hơn và tiết kim chi phíhơn. Trao quyn toàn din v ngun lc.

2. Các thuc tính k thut khác nhau:

Chui công khai ca Huobi đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord, nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính;

Heco s dng công ngh SideChain, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum. Nó có các đc tính kthut là thông lưng cao, đ tr thp, an toàn và n đnh.

3. Tm nhìn và ngưi dùng:

Huobi Public Chain là cơ s h tng tài chính toàn cu ca chui khi. Da trên vic thiết lp mt môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, Huobi Public Chain cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui đng thi h tr các bên th ba da trên Huobi Public Chain. Phát trin giao thc và vn hành các chui con.

Tm nhìn ca Heco là "giúp các nhà phát trin mi giai đon phát trin ca h" và tr thành mt lĩnh vc th nghim cho các công ngh sáng to. Nhìn li Ethereum và Polkadot đưc đt câu hi là altcoin trong nhng ngày đu, h đu đã tri qua nhng thi đim khó khăn. Vì vy, s mnh ca Heco không ch là mt chui công cng, mà còn tp trung vào vic phát hin và h trcác nhà phát trin cht lưng cao và các d án sáng to sm. Da trên h sinh thái thương mi ln nht thế gii, chúng tôi cam kết tr thành nơi sn sinh ra công ngh tiên tiến và li chơi sáng to, đng thi xây dng mt vòng khép kín sinh thái hoàn chnh v phát trin công ngh, xúc tiến ng dng và giao dch.

HuobiChain và Heco cùng liên kết vi Tp đoàn Huobi. Mc dù h rt khác nhau v đi ngũ R&D, thuc tính k thut, tm nhìn và ngưi dùng mc tiêu, nhưng h có chung s mnh ca Tp đoàn Huobi là "làm cho s giàu có ca bn t do hơn". "Trong s chuyn đi ca công ngh blockchain, chúng tôi không ngng khám phá, đi mi và đt phá, phc v ngành công nghip vàphc v ngưi dùng.

BigcoinVietnam tổng hợp

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Prasaga và quan hệ đối tác chiến lược với EXCAVO


Prasaga và EXCAVO đã công bố quan hệ đối tác chiến lược, đưa giải pháp DataGrid của Prasaga tiến gần hơn một bước tới việc áp dụng trên quy mô toàn diện và tổng thể. Thông qua công nghệ của mình, DataGrid Blockchain sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập vào sự ổn định tiền tệ, quản trị cộng đồng và các tài sản có thể lập trình. Với mục tiêu nâng cao các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp blockchain thông qua hiệu suất vượt trội và hệ điều hành của riêng mình, Prasaga hiện đang hợp tác với EXCAVO. 

 

“Chúng tôi muốn thông báo với cộng đồng của chúng tôi rằng bạn cần phải chịu trách nhiệm về khoản tiền của mình và giao dịch một cách an toàn với chúng” theo Jay Moore, Co-founder và CCO của Prasaga. “Eugene và thành viên dự án tại Excavo sẽ trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi có thể thực hiện các giao dịch độc lập mà không bị kiểm soát.” Theo Eugene Loza - CEO của EXCAVO cho biết: “EXCAVO luôn chú ý đến các dự án mang lại giá trị bổ sung cho các nhà kinh doanh. Mục tiêu của sự hợp tác này là cung cấp cho các nhà giao dịch của chúng tôi tiếp xúc với Giao thức blockchain layer 1 thế hệ tiếp theo, DataGrid Blockchain. Chúng tôi sẽ sớm xuất bản một biểu đồ có phân tích cơ bản”.Bằng cách tận dụng lời khuyên và sự hỗ trợ của EXCAVO, Prasaga sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi nó phát triển để trở thành một trong những sổ cái blockchain chính trên thế giới. Những kinh nghiệm là vô cùng quan trọng trong thế giới tiền điện tử, khi các công ty gấp rút phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương lai. Mối quan hệ hợp tác này đặc biệt đúng lúc, vì Prasaga hiện đang thực hiện các nhóm DataGrid DeFi của mình. 

 

Chương trình DGT Pre-sale và Liquidity Bootstrapping Pool

Việc bán trước token DataGrid Blockchain và ra mắt Liquidity Bootstrapping Pool trên Balancer giúp đem lại nhiều lợi ích. LBPs hoạt động bằng cách bắt đầu bán token với giá bán cao hơn, để ngăn chặn các bot và cá voi tìm mua nguồn cung. 

 

Do đó, FOMO được giảm nhẹ thông qua các phương tiện điều chỉnh trọng lượng nhóm tự động, tiến hành giảm giá token khi thời gian trôi qua. Các nhà đầu tư muốn mua DGT có thể chỉ cần đợi cho đến khi thời điểm thích hợp. Có thể mua DGT thông qua Balancer LBP trong 96 giờ, trong thời gian đó việc khám phá giá tối ưu có thể xảy ra. 

 

Sau khi hoàn tất thủ tục LBP, DGT sẽ có thể được mua theo giá thị trường trên một số sàn giao dịch hỗ trợ. DGBLabs cũng vừa công bố phần thưởng farming hàng năm là 9,75%, dành cho những người tham gia vào các nhóm pre-sale và DeFi.

 

Số tiền huy động được thông qua DeFi Pools sẽ được sử dụng để xây dựng hệ sinh thái cộng đồng DataGrid và thúc đẩy cơ sở hạ tầng DataGrid như một giải pháp tối ưu cho việc triển khai các dự án blockchain. 

 

Giới thiệu về EXCAVO 

EXCAVO là một công ty gồm các nhà phân tích tài chính độc lập, nhà kinh doanh, nhà quản lý tài sản, nhà kinh tế, nhà phát triển CNTT. Được đánh giá là top 1 trader bởi Tradingview.com. Nhà giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất theo Bitcoin.com. Dự  án còn thuộc top 5 Cố vấn các dự án Blockchain của ICOholder.com. 

 

Giới thiệu về Prasaga

Prasaga đang xây dựng DataGrid Blockchain và đã nộp 6 bằng sáng chế, để bảo vệ các phát minh cho cộng đồng, đã khởi chạy hệ điều hành eXtensible Blockchain Object Model (XBOM) sáng tạo của mình trên HyperLedger Fabric và đang xây dựng hệ sinh thái cộng đồng DataGrid Collaborative toàn cầu.

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn