Gửi bài viết tới BigCoin

Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Đăng bởi: admin  - 10/12/2020 - 33 lượt xem
Chia sẻ
 

Môi trường th nghim Huobi Ecochain Heco s chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Môi trường th nghim Heco ca Huobi Ecochain đã chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Là sn phm đu tiên được ra mt trên Nn tng m ca Huobi, Heco có các đc đim v thông lượng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh, mang đến cho người dùng tri nghim trc tuyến hiu qu và chi phí thp.

1. Đnh v ca Heco

Huobi ECO Chain (Heco) là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lượng. Đây cũng là sn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt. Nó h tr các giao dch hiu sut cao và nhn ra tính tương thích ca các hp đng thông minh. Tài sn k thut s gc ca Huobi Eco-Chain Heco là HT, s dng cơ chế đng thun HPOS. Trong tương lai, Heco s ci thin hiu qu ca Ethereum thông qua Layer2, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

Nn tng m Huobi là mt nn tng cơ s h tng thng nht da trên tài nguyên k thut, tài nguyên lưu lượng truy cp và tài nguyên sinh thái ca Tp đoàn Huobi, được m dn cho ngành công nghip blockchain. C hai s b sung cho nhau và cung cp các con đường đi mi đa dng hơn và các dch v cơ bn cho các nhà phát trin toàn cu.

2. Đc đim ca Heco

Chui sinh thái Huobi Heco liên kết hiu qu người dùng, tài sn và các ng dng phi tp trung, cho phép người dùng và nhà phát trin tn hưởng tri nghim trên chui hiu qu và chi phí thp. Đi vi các nhà phát trin, Huobi Eco-Chain Heco có các tính năng sau:

1. Mt mng m và phi tp trung đ duy trì an ninh ca mng và tài sn;

2. H tr kh năng lp trình ca EVM, kh năng tương thích ca các hp đng thông minh và gim chi phí phát trin và bo trì;

3. Meta-giao dch , min gim phí, gim chi phí ca nhà phát trin và người dùng trên chui;

4. Cơ chế đng thun HPOS, to khi trong 3 giây, đy nhanh s đng thun;

5. Chuyn giao tài sn xuyên chui đ ti ưu hóa tri nghim tài sn xuyên chui.

https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3428777433,3427964028&fm=15&gp=0.jpg

Huobi Public chain & Huobi Ecochain

Huobi Public Chain là mt chui công cng hiu sut cao do Huobi và Nervos Foundation cùng phát trin.

Nó đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord và nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính.

Xây dng cơ s h tng tài chính toàn cu da trên blockchain, da trên vic thiết lp môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui và h tr phát trin vàphát trin ca bên th ba da trên giao thc chui công khai ca Huobi. Vn hành chui con đ thúc đy s thnh vưng ca h sinh thái DeFi.

Huobi ECO Chain HecoHuobi Eco-Chain là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lưng. Đây làsn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt, có thông lưng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh. Tài sn k thut s gc ca Heco là HT, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, đng thi b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

https://ss1.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=891623546,1623678893&fm=15&gp=0.jpg

1. Các nhóm phát trin khác nhau:

Huobi public chain đưc phát trin bi Huobi và Nervos Foundation;

Heco là mt phn ca Nn tng m Huobi và là sn phm đu tiên đưc ra mt bi nn tng m. Nn tng m ca Huobi cgng tr thành nn tng bo v h sinh thái blockchain. Đây là mt nn tng tích hp cho các gii pháp blockchain. Nó cung cp cho các nhà phát trin nhiu gii pháp đ giúp vic xây dng các ng dng phi tp trung hiu qu hơn và tiết kim chi phíhơn. Trao quyn toàn din v ngun lc.

2. Các thuc tính k thut khác nhau:

Chui công khai ca Huobi đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord, nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính;

Heco s dng công ngh SideChain, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum. Nó có các đc tính kthut là thông lưng cao, đ tr thp, an toàn và n đnh.

3. Tm nhìn và ngưi dùng:

Huobi Public Chain là cơ s h tng tài chính toàn cu ca chui khi. Da trên vic thiết lp mt môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, Huobi Public Chain cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui đng thi h tr các bên th ba da trên Huobi Public Chain. Phát trin giao thc và vn hành các chui con.

Tm nhìn ca Heco là "giúp các nhà phát trin mi giai đon phát trin ca h" và tr thành mt lĩnh vc th nghim cho các công ngh sáng to. Nhìn li Ethereum và Polkadot đưc đt câu hi là altcoin trong nhng ngày đu, h đu đã tri qua nhng thi đim khó khăn. Vì vy, s mnh ca Heco không ch là mt chui công cng, mà còn tp trung vào vic phát hin và h trcác nhà phát trin cht lưng cao và các d án sáng to sm. Da trên h sinh thái thương mi ln nht thế gii, chúng tôi cam kết tr thành nơi sn sinh ra công ngh tiên tiến và li chơi sáng to, đng thi xây dng mt vòng khép kín sinh thái hoàn chnh v phát trin công ngh, xúc tiến ng dng và giao dch.

HuobiChain và Heco cùng liên kết vi Tp đoàn Huobi. Mc dù h rt khác nhau v đi ngũ R&D, thuc tính k thut, tm nhìn và ngưi dùng mc tiêu, nhưng h có chung s mnh ca Tp đoàn Huobi là "làm cho s giàu có ca bn t do hơn". "Trong s chuyn đi ca công ngh blockchain, chúng tôi không ngng khám phá, đi mi và đt phá, phc v ngành công nghip vàphc v ngưi dùng.

BigcoinVietnam tổng hợp

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Cập nhật những thông tin gần đây từ dự án BambooDeFi


Trong bài viết ngày hôm nay, dự án BambooDeFi sẽ cung cấp thông tin về những thay đổi trên trang web www.bamboodefi.com và tiến trình những hoạt động đang được thực hiện bởi dự án tính đến thời điểm hiện tại. Cùng tham khảo bài viết này để có một cái nhìn tổng quan hơn về những hoạt động gần đây của BambooDeFi nhé! 

 

1. Kiểm toán mã:

Tất cả các SmartContrat hiện đang trong quá trình được kiểm tra, trong 4ngày tới, BambooDeFi sẽ nhận được kết quả và tiến hành tải các báo cáo do RED4SEC (www.red4sec.com/eng) cung cấp lên trang web để tất cả mọi người có thể cập nhật được một cách rõ ràng.

Dự án sẽ bắt đầu thử nghiệm công khai sớm nhất có thể. Hãy chuẩn bị mạng thử nghiệm KOVAN ETH nhé.

 

2. Các sàn giao dịch:

ChainX:

Giai đoạn IEO vòng 2 đã kết thúc vào ngày 16 tháng 1.

https://chainx.kr/chainvest-detail/2641

Vào ngày 17, giai đoạn thứ ba và cuối cùng của IEO đã được bắt đầu:

 

3. Uniswap:

BambooDeFi sẽ được niêm yết trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, trong khi chờ phân phối BAMBOO được bán trên ChainX. Dự án sẽ đưa ra thông báo chính thức vào cùng ngày niêm yết để tránh việc Bamboo có thể bị lừa đảo được niêm yết tại Uniswap.

Đây là SC của dự án, vui lòng không tương tác với các SC khác:

https://etherscan.io/token/0xf56842Af3B56Fd72d17cB103f92d027bBa912e89

 

4. MXC:

Như đã thông báo, BambooDeFi sẽ có sẵn trên MXC (www.mxc.com) trong những ngày đầu tiên của tháng Hai. Về ngày cụ thể, thông tin này vẫn chưa được ấn định, hãy theo dõi các kênh để cập nhật thông tin sớm nhất có thể nhé.

 

null 

null

 

5. Những sàn giao dịch khác:

Do tin tức về việc niêm yết trên MXC, một số sàn giao dịch đã liên hệ với dự án và hiện tại dự án đang đàm phán về khả năng niêm yết trên nhiều sàn hơn.

 

6. Tiếp thị:

Cách đây vài tuần, BambooDeFi đã hợp tác với BigcoinVietnam để mở rộng và phát triển thị trường tại Việt Nam. Hi vọng rằng đây sẽ là mối quan hệ đem lại cho BambooDeFi cũng như BigcoinVietnam thật nhiều thắng lợi.

 

7. Ví:

Dự án đã đạt được thỏa thuận để niêm yết Bamboo trong Ví ezDeFi.Hiện tại, dự án đang đàm phán để triển khai niêm yết Bamboo trên nhiều ví hơn.

 

8. Tình hình của IEO:

Vòng bán lần 2 này đang diễn ra chậm hơn đợt đầu tiên. Từ ngày 17 tháng 1, vòng bán lần 3 sẽ bắt đầu.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thứ hai này, tổng cộng 68.333 BAMBOO đã được bán và 1.931.666 BAMBOO đã được đốt.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin gần đây từ dự án BambooDeFi. Hãy theo dõi các trang mạng xã hội của dự án để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé! 

 

Tài nguyên dự án BambooDeFi

Trang web chính thức: www.bamboodefi.com

TG chính thức: https://t.me/BambooDeFi

Twitter: https://twitter.com/FiBamboo

Email: contact@bamboodefi.com

Nexxyo Labs: www.nexxyolabs.com

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn