• Dự án Launchpad tiếp theo (7) sẽ có thời gian nắm giữ BNB 7 ngày.
  • Dự án Launchpad thứ 8 sẽ có thời gian nắm giữ BNB trong 15 ngày. 
  • Bắt đầu từ dự án Launchpad thứ 9 trở đi, thời gian nắm giữ BNB sẽ được đặt ở mức 30 ngày.
  • Trong tương lai, thời gian nắm giữ BNB có thể bắt đầu trước khi mỗi Dự án Launchpad được công bố ban đầu. 
    Ví dụ: nếu dự án Launchpad thứ 8 ban đầu được công bố vào ngày 7 tháng 8 với ngày nắm giữ BNB cuối cùng được đặt vào ngày 13 tháng 8, điều đó có nghĩa là thời gian nắm giữ BNB bắt đầu vào ngày 30 tháng 7.
  • Số dư BNB của người dùng sẽ trở lại được cập nhật lúc 0:00 AM UTC mỗi ngày
  • BNB trong Tài khoản ký quỹ Binance sẽ không được tính vào số dư BNB của mỗi người dùng cho yêu cầu vé Launchpad.
  • Số lượng vé có thể yêu cầu và số lượng BNB tương ứng cần thiết cho mỗi danh mục cũng đã được cập nhật, như được nêu dưới đây.

Phân phối vé Lottery

Người dùng sẽ có thể mua tối đa 25 vé lottery dựa trên tỷ lệ nắm giữ BNB trung bình hàng ngày của họ (đại diện bởi X bên dưới) trong khoảng thời gian chỉ định trước ngày rút thăm.

Ví dụ: 50 ≤ X <100 có nghĩa là số dư BNB trung bình của bạn trong toàn bộ thời gian được chỉ định được giữ ở mức 50 BNB trở lên, nhưng không vượt quá 100 BNB. 

Số dư BNB trung bình mỗi ngày (X)

Số vé lottery

50≤ X <100

5

100≤ X <150

10

150≤ X <200

15

200≤ X <250

20

X ≥ 250

25

             Hình ảnh 1 : Bảng tính số mua được trên số BNB nắm giữ trung bình

Tính toán BNB Holdings trung bình

Một ví dụ về tính toán nắm giữ BNB trung bình cho mỗi người dùng bên dưới, giả sử rằng thời gian nắm giữ BNB là 7 ngày là bắt buộc. 

 

Ngày #

Số dư BNB (được ghi nhận tại một thời điểm ngẫu nhiên mỗi ngày) 

1 ngày

100 BNB

Ngày 2

100 BNB

Ngày 3

100 BNB

Ngày 4

100 BNB

Ngày 5

50 BNB

Ngày 6

50 BNB

Ngày 7

50 BNB

Tính toán BNB trung bình

(100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50) / 7 = 78,6 BNB

Tổng số vé đủ điều kiện

5 vé

Hình ảnh 2 : Bảng tính số mua được trên số BNB nắm giữ trung bình trong 7 ngày