Gửi bài viết tới BigCoin

Nano Nano

Dự báo về giá của RaiBlocks

RaiBlocks ( XRB ) là một website nơi mà người tham gia có thể kiếm coin miễn phí bằng cách nhập capcha hoặc hình ảnh, chỉ với những yêu cầu người tham gia có thể nhận được coin miễn phí. Sau đó coin này người tham gia có thể bán hoặc trao đổi trên thị trường để đổi chúng thành Bitcoin.
"Tôi có nên đầu tư vào RaiBlocks không?" "Có nên mua XRB hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XRB chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá RaiBlocks được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo XRB.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như RaiBlocks. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, XRB có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời dài hạn. Giá RaiBlock tương đương với 27.465 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua RaiBlocks bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 3.641 XRB. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 138.391 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +403.88%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $503.88 trong năm 2022.
Giá hiện tại
27.465 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
50.149 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
138.391 USD

RaiBlocks (XRB) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
RaiBlocks predictions for 2018February 2018Open: 29.47275Close: 30.9572Min: 28.77331Max: 33.7486Change: 4.89 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018March 2018Open: 31.16058Close: 33.0509Min: 30.46114Max: 35.4364Change: 5.82 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018April 2018Open: 35.8584Close: 33.8368Min: 32.149Max: 37.5462Change: -6.08 %▼
RaiBlocks predictions for 2018May 2018Open: 34.7096Close: 36.646Min: 34.2588Max: 39.234Change: 5.37 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018June 2018Open: 37.1216Close: 38.5364Min: 35.9466Max: 40.9219Change: 3.73 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018July 2018Open: 41.3438Close: 40.1951Min: 37.6344Max: 43.0317Change: -2.9 %▼
RaiBlocks predictions for 2018August 2018Open: 40.2403Close: 42.607Min: 39.7442Max: 44.7195Change: 5.63 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018September 2018Open: 42.334Close: 46.8293Min: 41.432Max: 46.8293Change: 9.72 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018October 2018Open: 43.1198Close: 45.7257Min: 43.1198Max: 48.5171Change: 5.77 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018November 2018Open: 45.9291Close: 48.0925Min: 45.2296Max: 50.2049Change: 4.55 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018December 2018Open: 47.8194Close: 48.6053Min: 46.9175Max: 52.3147Change: 1.64 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019January 2019Open: 49.4781Close: 51.4145Min: 49.0272Max: 54.0025Change: 3.81 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019February 2019Open: 51.8901Close: 53.1024Min: 50.7151Max: 55.6904Change: 2.31 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019March 2019Open: 53.5779Close: 57.8002Min: 52.4029Max: 57.8002Change: 7.38 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019April 2019Open: 54.0907Close: 56.6514Min: 54.0907Max: 59.488Change: 4.57 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019May 2019Open: 56.6966Close: 59.0633Min: 56.2005Max: 61.1758Change: 4.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019June 2019Open: 58.7903Close: 63.2856Min: 57.8883Max: 63.2856Change: 7.17 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019July 2019Open: 59.5762Close: 62.182Min: 59.5762Max: 64.9734Change: 4.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019August 2019Open: 62.3854Close: 64.2758Min: 61.686Max: 66.6613Change: 2.97 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019September 2019Open: 67.0832Close: 65.0616Min: 63.3738Max: 68.771Change: -3.14 %▼
RaiBlocks predictions for 2019October 2019Open: 65.9344Close: 67.8709Min: 65.4836Max: 70.4589Change: 2.88 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019November 2019Open: 68.3464Close: 69.7612Min: 67.1714Max: 72.1467Change: 2.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019December 2019Open: 72.5687Close: 71.4199Min: 68.8592Max: 74.2565Change: -1.62 %▼
RaiBlocks predictions for 2020January 2020Open: 71.4651Close: 73.8318Min: 70.969Max: 75.9443Change: 3.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020February 2020Open: 73.5588Close: 75.2467Min: 72.6569Max: 77.6321Change: 2.26 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020March 2020Open: 78.0541Close: 76.9053Min: 74.3447Max: 79.7419Change: -1.51 %▼
RaiBlocks predictions for 2020April 2020Open: 76.9505Close: 78.8417Min: 76.4545Max: 81.4298Change: 2.42 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020May 2020Open: 79.3173Close: 83.5395Min: 78.1423Max: 83.5395Change: 5.09 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020June 2020Open: 79.8301Close: 82.3908Min: 79.8301Max: 85.2274Change: 3.13 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020July 2020Open: 82.436Close: 84.8027Min: 81.9399Max: 86.9152Change: 2.81 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020August 2020Open: 84.5297Close: 85.3156Min: 83.6277Max: 89.025Change: 0.93 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020September 2020Open: 86.1884Close: 87.9214Min: 85.7375Max: 90.7128Change: 1.98 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020October 2020Open: 88.1248Close: 90.0152Min: 87.4254Max: 92.4006Change: 2.11 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020November 2020Open: 92.8226Close: 90.801Min: 89.1132Max: 94.5104Change: -2.24 %▼
RaiBlocks predictions for 2020December 2020Open: 91.6738Close: 93.6102Min: 91.223Max: 96.1983Change: 2.08 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021January 2021Open: 94.0858Close: 98.308Min: 92.9108Max: 98.308Change: 4.32 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021February 2021Open: 94.5986Close: 99.9959Min: 94.5986Max: 99.9959Change: 5.43 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021March 2021Open: 96.2865Close: 98.8923Min: 96.2865Max: 101.6837Change: 2.65 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021April 2021Open: 99.0957Close: 101.2591Min: 98.3962Max: 103.3715Change: 2.15 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021May 2021Open: 100.9861Close: 101.7719Min: 100.0841Max: 105.4813Change: 0.78 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021June 2021Open: 102.6447Close: 104.3777Min: 102.1939Max: 107.1691Change: 1.67 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021July 2021Open: 104.5811Close: 106.4715Min: 103.8817Max: 108.857Change: 1.79 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021August 2021Open: 109.2789Close: 108.1301Min: 105.5695Max: 110.9668Change: -1.07 %▼
RaiBlocks predictions for 2021September 2021Open: 108.1754Close: 110.0666Min: 107.6793Max: 112.6546Change: 1.73 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021October 2021Open: 110.5421Close: 114.7644Min: 109.3671Max: 114.7644Change: 3.7 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021November 2021Open: 111.055Close: 113.6156Min: 111.055Max: 116.4522Change: 2.27 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021December 2021Open: 113.6608Close: 116.0276Min: 113.1647Max: 118.14Change: 2.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022January 2022Open: 115.7545Close: 116.5404Min: 114.8526Max: 120.2498Change: 0.68 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022February 2022Open: 117.4132Close: 118.2282Min: 116.9623Max: 121.9381Change: 0.69 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022March 2022Open: 119.101Close: 121.0375Min: 118.6502Max: 123.6251Change: 1.61 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022April 2022Open: 121.5131Close: 122.9281Min: 120.338Max: 125.3131Change: 1.16 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022May 2022Open: 125.7351Close: 124.5861Min: 122.0261Max: 127.4231Change: -0.93 %▼
RaiBlocks predictions for 2022June 2022Open: 124.6321Close: 126.5231Min: 124.1361Max: 129.1111Change: 1.5 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022July 2022Open: 126.9981Close: 131.2211Min: 125.8231Max: 131.2211Change: 3.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022August 2022Open: 127.5111Close: 130.1171Min: 127.5111Max: 132.9081Change: 2.01 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022September 2022Open: 130.3201Close: 132.4841Min: 129.6211Max: 134.5961Change: 1.64 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022October 2022Open: 132.2111Close: 132.9971Min: 131.3091Max: 136.7061Change: 0.59 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022November 2022Open: 133.8691Close: 135.6021Min: 133.4191Max: 138.3941Change: 1.28 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022December 2022Open: 135.8061Close: 137.6961Min: 135.1061Max: 140.0821Change: 1.38 % ▲
RaiBlocks predictions for 2023January 2023Open: 140.5041Close: 138.3911Min: 136.7941Max: 140.5041Change: -1.53 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi

May ngay gan day m thay gia raiblock co xu huong giam manh theo add nghi thi gia no co len giong nhu du doan dc koo.? Dag cam thay hoang mang lamm..?


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ