Gửi bài viết tới BigCoin

Spots Spots

Dự báo về giá tiền của đồng Spots

"Tôi có nên đầu tư vào Spots không?" "Có nên mua SPT hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì SPT chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Spots được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá SPT có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo SPT.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Spots. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, SPT có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá Spots tương đương với 0.0131 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Spots bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 7661.197 SPT. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-09 là 0.2049 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +1470.01%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $1570.01 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.0131 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0857 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.2049 USD

Spots (SPT) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Spots predictions for 2018April 2018Open: 0.00662344Close: 0.159006Min: 0Max: 0.218501Change: 95.83 % ▲
Spots predictions for 2018May 2018Open: 0.126082Close: 1.50556Min: 0Max: 1.50556Change: 91.63 % ▲
Spots predictions for 2018June 2018Open: 1.66963Close: 0.766182Min: 0.766182Max: 2.65223Change: -117.92 %▼
Spots predictions for 2018July 2018Open: 0.708135Close: 0.171359Min: 0.171359Max: 0.708135Change: -313.25 %▼
Spots predictions for 2018August 2018Open: 0.138821Close: 0.0943311Min: 0Max: 0.138821Change: -47.16 %▼
Spots predictions for 2018September 2018Open: 0.0905432Close: 0.108368Min: 0.000752433Max: 0.121645Change: 16.45 % ▲
Spots predictions for 2018October 2018Open: 0.0736937Close: 0.0634748Min: 0.00166668Max: 0.0892784Change: -16.1 %▼
Spots predictions for 2018November 2018Open: 0.069319Close: 0.043582Min: 0.0106488Max: 0.110212Change: -59.05 %▼
Spots predictions for 2018December 2018Open: 0.0480251Close: 0.0434453Min: 0.01018Max: 0.0986467Change: -10.54 %▼
Spots predictions for 2019April 2019Open: 0.00618997Close: 0.192642Min: 0Max: 0.268755Change: 96.79 % ▲
Spots predictions for 2019May 2019Open: 0.16448Close: 1.49299Min: 0Max: 1.49299Change: 88.98 % ▲
Spots predictions for 2019June 2019Open: 1.65821Close: 0.857102Min: 0.857102Max: 2.66524Change: -93.47 %▼
Spots predictions for 2019July 2019Open: 0.724877Close: 0.209869Min: 0.209869Max: 0.724877Change: -245.39 %▼
Spots predictions for 2019August 2019Open: 0.178671Close: 0.124025Min: 0Max: 0.178671Change: -44.06 %▼
Spots predictions for 2019September 2019Open: 0.157344Close: 0.102118Min: 0.0307097Max: 0.157344Change: -54.08 %▼
Spots predictions for 2019October 2019Open: 0.100637Close: 0.0939147Min: 0.0324919Max: 0.125869Change: -7.16 %▼
Spots predictions for 2019November 2019Open: 0.0977128Close: 0.0714812Min: 0.0411884Max: 0.138735Change: -36.7 %▼
Spots predictions for 2019December 2019Open: 0.112623Close: 0.0687284Min: 0.0377871Max: 0.129888Change: -63.87 %▼
Spots predictions for 2020January 2020Open: 0.0763809Close: 0.0218976Min: 0.00502898Max: 0.145677Change: -248.81 %▼
Spots predictions for 2020March 2020Open: 0.0246869Close: 0.0386677Min: 0Max: 0.217861Change: 36.16 % ▲
Spots predictions for 2020April 2020Open: 0.0177542Close: 0.203812Min: 0Max: 0.308356Change: 91.29 % ▲
Spots predictions for 2020May 2020Open: 0.170202Close: 1.68305Min: 0Max: 1.68305Change: 89.89 % ▲
Spots predictions for 2020June 2020Open: 1.809Close: 0.775139Min: 0.775139Max: 2.69747Change: -133.38 %▼
Spots predictions for 2020July 2020Open: 0.686732Close: 0.216253Min: 0.216253Max: 0.686732Change: -217.56 %▼
Spots predictions for 2020August 2020Open: 0.182686Close: 0.152385Min: 0Max: 0.190225Change: -19.88 %▼
Spots predictions for 2020September 2020Open: 0.145554Close: 0.130732Min: 0.0582754Max: 0.160201Change: -11.34 %▼
Spots predictions for 2020October 2020Open: 0.132821Close: 0.125926Min: 0.0617092Max: 0.161233Change: -5.48 %▼
Spots predictions for 2020November 2020Open: 0.165528Close: 0.105554Min: 0.0712977Max: 0.165528Change: -56.82 %▼
Spots predictions for 2020December 2020Open: 0.107692Close: 0.106171Min: 0.0672145Max: 0.159568Change: -1.43 %▼
Spots predictions for 2021January 2021Open: 0.1129Close: 0.0933929Min: 0.0336665Max: 0.179371Change: -20.89 %▼
Spots predictions for 2021February 2021Open: 0.0674449Close: 0.0637801Min: 0.0376522Max: 0.21853Change: -5.75 %▼
Spots predictions for 2021March 2021Open: 0.0204314Close: 0.0744065Min: 0.0102941Max: 0.248877Change: 72.54 % ▲
Spots predictions for 2021April 2021Open: 0.0546178Close: 0.240491Min: 0Max: 0.337541Change: 77.29 % ▲
Spots predictions for 2021May 2021Open: 0.208214Close: 1.63591Min: 0Max: 1.63591Change: 87.27 % ▲
Spots predictions for 2021June 2021Open: 1.7963Close: 0.829273Min: 0.829273Max: 2.73271Change: -116.61 %▼
Spots predictions for 2021July 2021Open: 0.739561Close: 0.253712Min: 0.253712Max: 0.739561Change: -191.5 %▼
Spots predictions for 2021August 2021Open: 0.256723Close: 0.180182Min: 0.00713Max: 0.256723Change: -42.48 %▼
Spots predictions for 2021September 2021Open: 0.177028Close: 0.16205Min: 0.0881668Max: 0.185396Change: -9.24 %▼
Spots predictions for 2021October 2021Open: 0.162186Close: 0.190714Min: 0.0906249Max: 0.195038Change: 14.96 % ▲
Spots predictions for 2021November 2021Open: 0.158914Close: 0.131339Min: 0.101063Max: 0.193767Change: -21 %▼
Spots predictions for 2021December 2021Open: 0.136799Close: 0.133692Min: 0.0976453Max: 0.187695Change: -2.32 %▼
Spots predictions for 2022January 2022Open: 0.140299Close: 0.0853895Min: 0.064088Max: 0.210718Change: -64.3 %▼
Spots predictions for 2022February 2022Open: 0.0919561Close: 0.0602501Min: 0.0602501Max: 0.247758Change: -52.62 %▼
Spots predictions for 2022March 2022Open: 0.0492019Close: 0.111465Min: 0.0412902Max: 0.274539Change: 55.86 % ▲
Spots predictions for 2022April 2022Open: 0.0892675Close: 0.276662Min: 0Max: 0.356995Change: 67.73 % ▲
Spots predictions for 2022May 2022Open: 0.282512Close: 1.62134Min: 0Max: 1.62134Change: 82.58 % ▲
Spots predictions for 2022June 2022Open: 1.78639Close: 0.885338Min: 0.885338Max: 2.78953Change: -101.77 %▼
Spots predictions for 2022July 2022Open: 0.790779Close: 0.327789Min: 0.324366Max: 0.790779Change: -141.25 %▼
Spots predictions for 2022August 2022Open: 0.259146Close: 0.211092Min: 0.0367618Max: 0.259146Change: -22.76 %▼
Spots predictions for 2022September 2022Open: 0.2097Close: 0.191012Min: 0.118764Max: 0.225762Change: -9.78 %▼
Spots predictions for 2022October 2022Open: 0.19135Close: 0.1838Min: 0.119018Max: 0.227034Change: -4.11 %▼
Spots predictions for 2022November 2022Open: 0.185108Close: 0.160343Min: 0.129031Max: 0.226692Change: -15.45 %▼
Spots predictions for 2022December 2022Open: 0.167182Close: 0.161102Min: 0.128548Max: 0.214365Change: -3.77 %▼
Spots predictions for 2023January 2023Open: 0.204326Close: 0.20493Min: 0.175879Max: 0.239729Change: 0.29 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain