Gửi bài viết tới BigCoin

Steem Steem

Dự báo về giá tiền của đồng Steem

Steem ( STEEM ) là một loại cryptocurrency (tiền điện tử hay tiền ảo) được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nền tảng Steemit – một nền tảng phương tiện truyền thông xã hội dựa trên nền tảng Blockchain. Người dùng tạo và lưu trữ nội dung của mình trên Steemit giống như các nên tảng tin tức khác như Reddit hay Hacker News và được Steem trao thưởng cho công việc của họ.
"Tôi có nên đầu tư vào Steem không?" "Có nên mua STEEM hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì STEEM chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Steem được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo STEEM.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Steem. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, STEEM có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời dài hạn. Giá Steem tương đương với 5.211 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Steem bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 19.190 STEEM. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 15.293 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +193.47%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $293.47 trong năm 2022.
Giá hiện tại
5.211 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
7.357 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
15.293 USD

Steem (STEEM) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Steem predictions for 2018February 2018Open: 5.46761Close: 5.58075Min: 5.16571Max: 5.97882Change: 2.06 % ▲
Steem predictions for 2018March 2018Open: 5.62188Close: 5.68546Min: 5.31998Max: 6.1331Change: 1.14 % ▲
Steem predictions for 2018April 2018Open: 6.17166Close: 5.62852Min: 5.47425Max: 6.32594Change: -9.82 %▼
Steem predictions for 2018May 2018Open: 5.84216Close: 6.12327Min: 5.66709Max: 6.48021Change: 4.67 % ▲
Steem predictions for 2018June 2018Open: 6.03658Close: 6.18685Min: 5.82136Max: 6.63448Change: 2.47 % ▲
Steem predictions for 2018July 2018Open: 6.67305Close: 6.34354Min: 5.97564Max: 6.82732Change: -5.28 %▼
Steem predictions for 2018August 2018Open: 6.42925Close: 6.53796Min: 6.16848Max: 6.9816Change: 1.69 % ▲
Steem predictions for 2018September 2018Open: 6.53396Close: 7.17444Min: 6.32275Max: 7.17444Change: 9.05 % ▲
Steem predictions for 2018October 2018Open: 6.47702Close: 6.93063Min: 6.47702Max: 7.32871Change: 6.64 % ▲
Steem predictions for 2018November 2018Open: 6.97177Close: 7.03935Min: 6.66986Max: 7.48298Change: 0.97 % ▲
Steem predictions for 2018December 2018Open: 7.03535Close: 6.97841Min: 6.82414Max: 7.67582Change: -0.83 %▼
Steem predictions for 2019January 2019Open: 7.19204Close: 7.47315Min: 7.01698Max: 7.83009Change: 3.81 % ▲
Steem predictions for 2019February 2019Open: 7.38646Close: 7.62742Min: 7.17125Max: 7.98437Change: 3.2 % ▲
Steem predictions for 2019March 2019Open: 7.54074Close: 8.17721Min: 7.32552Max: 8.17721Change: 7.88 % ▲
Steem predictions for 2019April 2019Open: 7.47979Close: 7.8477Min: 7.47979Max: 8.33148Change: 4.75 % ▲
Steem predictions for 2019May 2019Open: 7.9334Close: 8.04212Min: 7.67263Max: 8.48575Change: 1.37 % ▲
Steem predictions for 2019June 2019Open: 8.03812Close: 8.67859Min: 7.82691Max: 8.67859Change: 7.47 % ▲
Steem predictions for 2019July 2019Open: 7.98118Close: 8.43479Min: 7.98118Max: 8.83287Change: 5.44 % ▲
Steem predictions for 2019August 2019Open: 8.47592Close: 8.53951Min: 8.17402Max: 8.98714Change: 0.75 % ▲
Steem predictions for 2019September 2019Open: 9.02571Close: 8.48257Min: 8.32829Max: 9.17998Change: -6.48 %▼
Steem predictions for 2019October 2019Open: 8.6962Close: 8.97731Min: 8.52113Max: 9.33425Change: 3.17 % ▲
Steem predictions for 2019November 2019Open: 8.89062Close: 9.04089Min: 8.67541Max: 9.48852Change: 1.68 % ▲
Steem predictions for 2019December 2019Open: 9.52709Close: 9.19758Min: 8.82968Max: 9.68136Change: -3.62 %▼
Steem predictions for 2020January 2020Open: 9.28329Close: 9.39201Min: 9.02252Max: 9.83564Change: 1.17 % ▲
Steem predictions for 2020February 2020Open: 9.388Close: 9.54228Min: 9.17679Max: 9.98991Change: 1.63 % ▲
Steem predictions for 2020March 2020Open: 10.02848Close: 9.69897Min: 9.33106Max: 10.18275Change: -3.43 %▼
Steem predictions for 2020April 2020Open: 9.78467Close: 9.98008Min: 9.5239Max: 10.33702Change: 1.98 % ▲
Steem predictions for 2020May 2020Open: 9.89339Close: 10.52986Min: 9.67818Max: 10.52986Change: 6.1 % ▲
Steem predictions for 2020June 2020Open: 9.83245Close: 10.20036Min: 9.83245Max: 10.68414Change: 3.64 % ▲
Steem predictions for 2020July 2020Open: 10.28606Close: 10.39478Min: 10.02529Max: 10.83841Change: 1.06 % ▲
Steem predictions for 2020August 2020Open: 10.39078Close: 10.33384Min: 10.17956Max: 11.03125Change: -0.56 %▼
Steem predictions for 2020September 2020Open: 10.54747Close: 10.78745Min: 10.3724Max: 11.18552Change: 2.25 % ▲
Steem predictions for 2020October 2020Open: 10.82858Close: 10.89216Min: 10.52668Max: 11.33979Change: 0.59 % ▲
Steem predictions for 2020November 2020Open: 11.37836Close: 10.83522Min: 10.68095Max: 11.53263Change: -5.06 %▼
Steem predictions for 2020December 2020Open: 11.04886Close: 11.32997Min: 10.87379Max: 11.68691Change: 2.5 % ▲
Steem predictions for 2021January 2021Open: 11.24328Close: 11.87975Min: 11.02806Max: 11.87975Change: 5.4 % ▲
Steem predictions for 2021February 2021Open: 11.18233Close: 12.03402Min: 11.18233Max: 12.03402Change: 7.14 % ▲
Steem predictions for 2021March 2021Open: 11.33661Close: 11.79022Min: 11.33661Max: 12.18829Change: 3.88 % ▲
Steem predictions for 2021April 2021Open: 11.83135Close: 11.89893Min: 11.52945Max: 12.34257Change: 0.57 % ▲
Steem predictions for 2021May 2021Open: 11.89493Close: 11.83799Min: 11.68372Max: 12.53541Change: -0.49 %▼
Steem predictions for 2021June 2021Open: 12.05163Close: 12.2916Min: 11.87656Max: 12.68968Change: 1.97 % ▲
Steem predictions for 2021July 2021Open: 12.33274Close: 12.39632Min: 12.03083Max: 12.84395Change: 0.52 % ▲
Steem predictions for 2021August 2021Open: 12.88252Close: 12.55301Min: 12.18511Max: 13.03679Change: -2.65 %▼
Steem predictions for 2021September 2021Open: 12.63872Close: 12.83412Min: 12.37795Max: 13.19106Change: 1.53 % ▲
Steem predictions for 2021October 2021Open: 12.74743Close: 13.38386Min: 12.53222Max: 13.38386Change: 4.79 % ▲
Steem predictions for 2021November 2021Open: 12.68649Close: 13.0544Min: 12.68649Max: 13.53816Change: 2.84 % ▲
Steem predictions for 2021December 2021Open: 13.1401Close: 13.24886Min: 12.87933Max: 13.69246Change: 0.83 % ▲
Steem predictions for 2022January 2022Open: 13.24486Close: 13.18788Min: 13.0336Max: 13.88526Change: -0.44 %▼
Steem predictions for 2022February 2022Open: 13.40156Close: 13.34216Min: 13.22646Max: 14.03956Change: -0.45 %▼
Steem predictions for 2022March 2022Open: 13.55576Close: 13.83686Min: 13.38076Max: 14.19386Change: 2.05 % ▲
Steem predictions for 2022April 2022Open: 13.75016Close: 13.90046Min: 13.53496Max: 14.34806Change: 1.09 % ▲
Steem predictions for 2022May 2022Open: 14.38666Close: 14.05716Min: 13.68926Max: 14.54096Change: -2.36 %▼
Steem predictions for 2022June 2022Open: 14.14286Close: 14.33826Min: 13.88206Max: 14.69526Change: 1.37 % ▲
Steem predictions for 2022July 2022Open: 14.25156Close: 14.88806Min: 14.03636Max: 14.88806Change: 4.3 % ▲
Steem predictions for 2022August 2022Open: 14.19066Close: 14.64426Min: 14.19066Max: 15.04236Change: 3.12 % ▲
Steem predictions for 2022September 2022Open: 14.68536Close: 14.75296Min: 14.38346Max: 15.19656Change: 0.46 % ▲
Steem predictions for 2022October 2022Open: 14.74896Close: 14.69206Min: 14.53776Max: 15.38946Change: -0.39 %▼
Steem predictions for 2022November 2022Open: 14.90566Close: 15.14566Min: 14.73056Max: 15.54376Change: 1.6 % ▲
Steem predictions for 2022December 2022Open: 15.18676Close: 15.25036Min: 14.88486Max: 15.69796Change: 0.42 % ▲
Steem predictions for 2023January 2023Open: 15.73656Close: 15.29296Min: 15.03916Max: 15.73656Change: -2.92 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain