Gửi bài viết tới BigCoin

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

Charlotte  25/06/2018

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

Blockchain có thể làm thay đổi tích cực cách chia sẻ dữ liệu y tế

Charlotte  26/05/2018

Blockchain có thể làm thay đổi tích cực cách chia sẻ dữ liệu y tế
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain