Gửi bài viết tới BigCoin

TiesDB và CREDITS hợp tác, kết hợp cơ sở dữ liệu và hợp đồng thông minh

Jhin  22/02/2018

Cơ sở đăng ký và lưu trữ dữ liệu công cộng và các hợp đồng thông minh có khả năng tự thực thi hiện đã có thể source dữ liệu trực tiếp từ TiesDB, một...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ