Gửi bài viết tới BigCoin

Các nhà phát triển Ethereum tin rằng một số mạng Blockchain sẽ làm việc cùng nhau

Charlotte  09/07/2018

Các nhà phát triển Ethereum tin rằng một số mạng Blockchain sẽ làm việc cùng nhau

Con bug lớn từ một khách hàng Ethereum trên Parity có thể đã gây chia rẽ chuỗi chính

Charlotte  11/06/2018

Lỗi lớn của khách hàng Ethereum trên Parity có thể đã gây chia rẽ chuỗi chính  

Lỗi được tìm thấy trong phần mềm Ethereum Parity

Charlotte  08/06/2018

Lỗi được tìm thấy trong phần mềm Ethereum Parity