Gửi bài viết tới BigCoin

FP COMPLETE chính thức quyết định quy trình đánh giá code dành cho CREDITS

  09/05/2018

Những chuyên gia lập trình từ tổ chức FP Complete sẽ cung cấp một bản đánh giá code cho CREDITS cũng như tài liệu kỹ thuật của họ.  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ