Gửi bài viết tới BigCoin

SHARK Herjavec: Đây là thời điểm của Bitcoin và Blockchain

Nguyen Hoa  19/02/2018

Ông dự đoán trong 10 năm tới, với sức mạnh của Blockchain: “Tôi sẽ đi bộ đến một nơi nào đó, và máy cảm biến sẽ tự động biết rằng, đó là tôi, máy cảm...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ