Gửi bài viết tới BigCoin

[Review ICO] - Origin protocol - nền kinh tế loại bỏ chi phí của bên thứ 3??

Lê Đức Thiện  03/04/2018

Origin protocol là ý tưởng tạo nên một nền kinh tế chia sẻ không có bên trung gian thứ 3, dựa trên nền tảng Ethereum blockchain và IPFS. Với Origin protocol, các nhà phát triển...