Gửi bài viết tới BigCoin

10000 bitcoin đổi lấy...2 chiếc bánh pizza Bạn có tin

dangthang  18/02/2018

Vào năm 2010 một người dùng 10.000 bitcoin để mua hai chiếc pizza. Nếu như anh này đã giữ lại số coin cho mình đến bây giờ thì anh ta có thể ăn pizza cả...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ