Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 12/03] Alibaba và hệ thống giao dịch blockchain ở Brazil

linh  12/03/2020

Gần đây, Alibaba đã đăng ký bằng sáng chế hệ thống dựa trên blockchain ở Brazil theo danh mục "bảo hiểm", "kinh doanh tài chính" và "kinh doanh tiền tệ". Đây được cho là tin tức...