Gửi bài viết tới BigCoin

SHARK Herjavec: Đây là thời điểm của Bitcoin và Blockchain

Nguyen Hoa  19/02/2018

Ông dự đoán trong 10 năm tới, với sức mạnh của Blockchain: “Tôi sẽ đi bộ đến một nơi nào đó, và máy cảm biến sẽ tự động biết rằng, đó là tôi, máy cảm...

ROBERT HERJAVEC một nhà đầu tư của chương trình Shark Tank nói tiền mã hoá là tương lai

StevenPalley  09/02/2018

Nhà đầu tư Robert Herjavec của Shark Tank nổi tiếng là một người đề xướng lớn về tiền mã hoá, dự đoán rằng nó sẽ thay thế tiền mặt.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ