Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] TX HASH là gì? Công nghệ sổ cái phân tán giúp theo dõi các sự kiện và giao dịch?

  19/06/2018

TxHash cho phép dịch vụ web 2.0 có thể lắng nghe và phản ứng đối với một số sổ cái phân tán. Mạng lưới TxHash cho phép các ứng dụng của web 2.0 theo dõi...