Gửi bài viết tới BigCoin

Target Coin Target Coin

Dự báo về giá tiền của đồng Target Coin  

"Tôi có nên đầu tư vào Target Coin không?" "Có nên mua TGT hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì TGT chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Target Coin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá TGT có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo TGT.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Target Coin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, TGT có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Target Coin tương đương với 0.0718 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0718 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.07053 USD

Target Coin (TGT) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Target Coin predictions for 2018February 2018Open: 0.0706411Close: 0.0729903Min: 0.0692911Max: 0.0737445Change: 3.22 % ▲
Target Coin predictions for 2018March 2018Open: 0.0706319Close: 0.0696218Min: 0.0692797Max: 0.0737353Change: -1.45 %▼
Target Coin predictions for 2018April 2018Open: 0.0718802Close: 0.0710563Min: 0.0692705Max: 0.0737261Change: -1.16 %▼
Target Coin predictions for 2018May 2018Open: 0.0737169Close: 0.0706021Min: 0.0692613Max: 0.0737169Change: -4.41 %▼
Target Coin predictions for 2018June 2018Open: 0.069259Close: 0.069592Min: 0.0692499Max: 0.0737055Change: 0.48 % ▲
Target Coin predictions for 2018July 2018Open: 0.0718504Close: 0.0736871Min: 0.0692407Max: 0.0736963Change: 2.49 % ▲
Target Coin predictions for 2018August 2018Open: 0.0729398Close: 0.0692292Min: 0.0692292Max: 0.0736848Change: -5.36 %▼
Target Coin predictions for 2018September 2018Open: 0.0695713Close: 0.0718206Min: 0.06922Max: 0.0736757Change: 3.13 % ▲
Target Coin predictions for 2018October 2018Open: 0.0710059Close: 0.07291Min: 0.0692109Max: 0.0736665Change: 2.61 % ▲
Target Coin predictions for 2018November 2018Open: 0.0705517Close: 0.0691994Min: 0.0691994Max: 0.073655Change: -1.95 %▼
Target Coin predictions for 2018December 2018Open: 0.0695415Close: 0.0709761Min: 0.0691902Max: 0.0736459Change: 2.02 % ▲
Target Coin predictions for 2019January 2019Open: 0.0736367Close: 0.0705219Min: 0.0691811Max: 0.0736367Change: -4.42 %▼
Target Coin predictions for 2019February 2019Open: 0.0691788Close: 0.0705127Min: 0.0691719Max: 0.0736252Change: 1.89 % ▲
Target Coin predictions for 2019March 2019Open: 0.0691696Close: 0.0717609Min: 0.0691604Max: 0.073616Change: 3.61 % ▲
Target Coin predictions for 2019April 2019Open: 0.0709463Close: 0.0735977Min: 0.0691513Max: 0.0736069Change: 3.6 % ▲
Target Coin predictions for 2019May 2019Open: 0.0728504Close: 0.0691398Min: 0.0691398Max: 0.0735954Change: -5.37 %▼
Target Coin predictions for 2019June 2019Open: 0.0694819Close: 0.0717311Min: 0.0691306Max: 0.0735862Change: 3.14 % ▲
Target Coin predictions for 2019July 2019Open: 0.0709165Close: 0.0728206Min: 0.0691214Max: 0.0735771Change: 2.61 % ▲
Target Coin predictions for 2019August 2019Open: 0.0704622Close: 0.0694521Min: 0.06911Max: 0.0735656Change: -1.45 %▼
Target Coin predictions for 2019September 2019Open: 0.0717105Close: 0.0708866Min: 0.0691008Max: 0.0735564Change: -1.16 %▼
Target Coin predictions for 2019October 2019Open: 0.0735473Close: 0.0704324Min: 0.0690916Max: 0.0735473Change: -4.42 %▼
Target Coin predictions for 2019November 2019Open: 0.0690893Close: 0.0694223Min: 0.0690802Max: 0.0735358Change: 0.48 % ▲
Target Coin predictions for 2019December 2019Open: 0.0716807Close: 0.0735174Min: 0.069071Max: 0.0735266Change: 2.5 % ▲
Target Coin predictions for 2020January 2020Open: 0.0727701Close: 0.0690595Min: 0.0690595Max: 0.0735152Change: -5.37 %▼
Target Coin predictions for 2020February 2020Open: 0.0694016Close: 0.0693925Min: 0.0690504Max: 0.073506Change: -0.01 %▼
Target Coin predictions for 2020March 2020Open: 0.0716509Close: 0.0734876Min: 0.0690412Max: 0.0734968Change: 2.5 % ▲
Target Coin predictions for 2020April 2020Open: 0.0727403Close: 0.0703728Min: 0.069032Max: 0.0734853Change: -3.36 %▼
Target Coin predictions for 2020May 2020Open: 0.0690297Close: 0.0716211Min: 0.0690206Max: 0.0734762Change: 3.62 % ▲
Target Coin predictions for 2020June 2020Open: 0.0708064Close: 0.0734578Min: 0.0690114Max: 0.073467Change: 3.61 % ▲
Target Coin predictions for 2020July 2020Open: 0.0727105Close: 0.0689999Min: 0.0689999Max: 0.0734555Change: -5.38 %▼
Target Coin predictions for 2020August 2020Open: 0.069342Close: 0.0707766Min: 0.0689907Max: 0.0734464Change: 2.03 % ▲
Target Coin predictions for 2020September 2020Open: 0.0734372Close: 0.0726807Min: 0.0689816Max: 0.0734372Change: -1.04 %▼
Target Coin predictions for 2020October 2020Open: 0.0703224Close: 0.0693122Min: 0.0689701Max: 0.0734257Change: -1.46 %▼
Target Coin predictions for 2020November 2020Open: 0.0715706Close: 0.0707468Min: 0.0689609Max: 0.0734166Change: -1.16 %▼
Target Coin predictions for 2020December 2020Open: 0.0734074Close: 0.0702926Min: 0.0689518Max: 0.0734074Change: -4.43 %▼
Target Coin predictions for 2021January 2021Open: 0.0689495Close: 0.0715408Min: 0.0689403Max: 0.0733959Change: 3.62 % ▲
Target Coin predictions for 2021February 2021Open: 0.0707261Close: 0.0715316Min: 0.0689311Max: 0.0733867Change: 1.13 % ▲
Target Coin predictions for 2021March 2021Open: 0.070717Close: 0.0726211Min: 0.068922Max: 0.0733776Change: 2.62 % ▲
Target Coin predictions for 2021April 2021Open: 0.0702628Close: 0.0689105Min: 0.0689105Max: 0.0733661Change: -1.96 %▼
Target Coin predictions for 2021May 2021Open: 0.0692526Close: 0.0706872Min: 0.0689013Max: 0.0733569Change: 2.03 % ▲
Target Coin predictions for 2021June 2021Open: 0.0733478Close: 0.0725913Min: 0.0688921Max: 0.0733478Change: -1.04 %▼
Target Coin predictions for 2021July 2021Open: 0.0702329Close: 0.0692228Min: 0.0688807Max: 0.0733363Change: -1.46 %▼
Target Coin predictions for 2021August 2021Open: 0.0714812Close: 0.073318Min: 0.0688715Max: 0.0733271Change: 2.51 % ▲
Target Coin predictions for 2021September 2021Open: 0.0725706Close: 0.0702031Min: 0.0688623Max: 0.0733157Change: -3.37 %▼
Target Coin predictions for 2021October 2021Open: 0.06886Close: 0.0714514Min: 0.0688509Max: 0.0733065Change: 3.63 % ▲
Target Coin predictions for 2021November 2021Open: 0.0706367Close: 0.0732881Min: 0.0688417Max: 0.0732973Change: 3.62 % ▲
Target Coin predictions for 2021December 2021Open: 0.0725408Close: 0.0688302Min: 0.0688302Max: 0.0732859Change: -5.39 %▼
Target Coin predictions for 2022January 2022Open: 0.0691724Close: 0.0706069Min: 0.0688211Max: 0.0732767Change: 2.03 % ▲
Target Coin predictions for 2022February 2022Open: 0.0732675Close: 0.0705977Min: 0.0688119Max: 0.0732675Change: -3.78 %▼
Target Coin predictions for 2022March 2022Open: 0.0732583Close: 0.0701435Min: 0.0688027Max: 0.0732583Change: -4.44 %▼
Target Coin predictions for 2022April 2022Open: 0.0688004Close: 0.0691334Min: 0.0687913Max: 0.0732469Change: 0.48 % ▲
Target Coin predictions for 2022May 2022Open: 0.0713918Close: 0.0732285Min: 0.0687821Max: 0.0732377Change: 2.51 % ▲
Target Coin predictions for 2022June 2022Open: 0.0724812Close: 0.0701137Min: 0.0687729Max: 0.0732262Change: -3.38 %▼
Target Coin predictions for 2022July 2022Open: 0.0687706Close: 0.071362Min: 0.0687614Max: 0.0732171Change: 3.63 % ▲
Target Coin predictions for 2022August 2022Open: 0.0705473Close: 0.0724514Min: 0.0687523Max: 0.0732079Change: 2.63 % ▲
Target Coin predictions for 2022September 2022Open: 0.0700931Close: 0.0687408Min: 0.0687408Max: 0.0731964Change: -1.97 %▼
Target Coin predictions for 2022October 2022Open: 0.0690829Close: 0.0705175Min: 0.0687316Max: 0.0731873Change: 2.03 % ▲
Target Coin predictions for 2022November 2022Open: 0.0731781Close: 0.0724216Min: 0.0687225Max: 0.0731781Change: -1.04 %▼
Target Coin predictions for 2022December 2022Open: 0.0700633Close: 0.0690531Min: 0.068711Max: 0.0731666Change: -1.46 %▼
Target Coin predictions for 2023January 2023Open: 0.0713115Close: 0.0687087Min: 0.0687087Max: 0.0731574Change: -3.79 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ